Användarvillkor

För användning av ekonomiverktyget Zlantar (”Ekonomiverktyget”) ska vid var tid gällande version av dessa Användarvillkor gälla. Denna version är gällande från och med 2023-12-21 (se punkt 7 nedan om förändringar av Användarvillkor).

För användning av Ekonomiverktyget måste Användaren vara över 18 år.

1. DEFINITIONER

I dessa Användarvillkor ska nedanstående termer ha följande betydelse:

“Användaren” betyder den fysiska person som genom dessa Användarvillkor upprättar ett Avtal med Bolaget om tillgång till Ekonomiverktyget.

“Användaruppgifterna” betyder de uppgifter som Användaren nyttjar för att logga in i Ekonomiverktyget.

“Användarvillkor” betyder vid var tid gällande version av dessa villkor, vilka utgör avtalsinnehållet i det Avtal som upprättas mellan Bolaget och Användaren.

”Avtalet” betyder vid var tid gällande version av dessa Användarvillkor samt i förekommande fall övriga mellan Bolaget och Användaren särskilt ingångna avtal rörande Ekonomiverktyget.

“Bolaget” betyder Zlantar of Sweden AB, organisationsnummer 559080-6286.

”Appen” betyder den mobila tjänst, webbtjänst eller andra tekniska medel via vilka Bolaget från tid till annan tillgängliggör åt Användaren och som Användaren väljer att använda för att få tillgång till Ekonomiverktyget.

”Ekonomiverktyget” betyder de funktioner, tjänster och Material som görs tillgängliga för Användaren av Bolaget genom Avtalet.

“Information” betyder de uppgifter och information om Användaren som Användaren vid var tid har registrerat i Ekonomiverktyget och som i förekommande fall Bolaget har inhämtat om användaren. Detta innefattar, men är ej begränsat till, Användarens inloggningsuppgifter och abonnemangsuppgifter hos tredje part, banktransaktioner och transaktionsdata, avtal, avtalstider, uppsägningstider, förbrukningsdata, kostnader, avgifter, premier samt i förekommande fall övriga personuppgifter.

“Integritetspolicyn” betyder den vid var tid gällande policy som beskriver och ligger till grund för Bolagets behandling av personuppgifter. Integritetspolicyn finns tillgänglig på www.zlantar.se/integritetspolicy.

”Materialet” betyder Webbsidan och Appen inklusive allt innehåll och annat material och information som Användaren får tillgång till genom Ekonomiverktyget.

”Tredjepartsleverantör” betyder tredje part som är tjänsteleverantör, exempelvis men ej uttömmande, elleverantör, försäkringsbolag, internetleverantör m.m.

”Webbsidan” betyder Bolagets webbsida, www.zlantar.se

2. KONTOINFORMATIONSTJÄNST

Kontoinformationstjänsten som erbjuds i Ekonomiverktyget aktiveras genom att Användaren skapar ett konto enligt anvisningarna i Appen och ger Bolaget via Mobilt BankID tillgång till Användarens inloggningsuppgifter hos berörda banker och betaltjänstleverantörer. När Användaren skapat ett konto enligt anvisningarna i Appen har denne lämnat sitt uttryckliga samtycke till att Bolaget inhämtar Användarens transaktioner från berörda banker och betaltjänstleverantörer som Användaren lagt till i Appen med hjälp av Användarens inloggningsuppgifter och att dessa banker/betaltjänstleverantörer lämnar ut informationen till Bolaget i enlighet med dessa Användarvillkor. Användaren ansvarar för att denne har rätt att använda sig av de angivna inloggningsuppgifterna.

Om Användaren lagt till ett eller flera gemensamma betalkonton är det Användarens ansvar att denne inhämtat ett godkännande från samtliga kontohavare.

Efter att Användaren godkänt att Bolaget inhämtar transaktioner skickas en förfrågan omgående till berörda banker/betaltjänstleverantörer. Tiden för inhämtandet av transaktionerna varierar baserat på identifieringen gentemot banken/betaltjänstleverantören och mängden information som ska inhämtas. Kontoinformationstjänsten ger Användaren en sammanställning och kategorisering över dennes transaktioner från berörda banker/betaltjänstleverantörer. Transaktioner från tillagda betalkonton kan komma att uppdateras automatiskt upp till fyra gånger per dag. Automatisk uppdatering kan ske i upp till 180 dagar, efter det måste Användaren aktivt lämna ett nytt samtycke.

3. OM EKONOMIVERKTYGET

Bolaget har utvecklat Ekonomiverktyget för användning via app. Ekonomiverktyget är tillgängligt för användning efter att dessa Användarvillkor accepterats av abonnemangsinnehavaren (”Användaren”) i samband med registrering.

Ekonomiverktygets syfte är att hantera och analysera Användarens transaktionsdata, avtal med Tredjepartsleverantörer och annan information om Användarens privatekonomi, för att på ett enkelt och lättåtkomligt sätt presentera privatekonomiska sammanfattningar, analyser, jämförelser och erbjudanden för Användaren i Ekonomiverktyget.

När Bolaget tillhandahåller Ekonomiverktyget kan Användaren ge Bolaget tillgång till Användarens inloggningsuppgifter till Användarens bank och/eller andra ekonomiska institut samt andra Tredjepartsleverantörer. Genom att använda Ekonomiverktyget och fylla i dessa uppgifter godkänner samt uppdrar Användaren åt Bolaget att använda dessa uppgifter för att ladda ned Information från dessa externa konton. Användaren godkänner även att Bolaget i den utsträckning det är nödvändigt lämnar ut Användarens personuppgifter till Tredjepartsleverantörerna för inhämtande av information för att Bolaget ska kunna leverera Ekonomiverktyget till Användaren.

När Informationen laddats ned hanterar och analyserar Bolaget informationen i syfte att genom Ekonomiverktyget ge Användaren följande funktioner;

a) Kontoinformationstjänst,
b) översikt av sin privatekonomi,
c) ekonomiska och förbrukningsrelaterade statistiska jämförelser, exempelvis mot andra grupper av användare av Ekonomiverktyget,
d) underlag för att teckna, säga upp, byta eller förlänga avtal med Tredjepartsleverantörer,
e) fastställa, ändra samt följa upp en personlig budget,
f) bostadsvärdering,
g) prognostiseringar av användares privatekonomi.

4. FULLMAKT FÖR UPPSÄGNING AV AVTAL MED TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

På Användarens uttryckliga begäran genom Ekonomiverktyget kan Bolaget för Användarens räkning säga upp avtal med Tredjepartsleverantörer. I sådana fall kommer en fullmakt avseende uppsägning av avtal att inhämtas från och godkännas av Användaren i samband med att Användaren väljer att säga upp något av sina avtal, prenumerationer eller abonnemang med Tredjepartsleverantör som Bolaget sammanställt i Ekonomiverktyget.

I samband med att Användaren undertecknat fullmakten med Mobilt BankID i Ekonomiverktyget träder fullmakten i kraft. Bolagets användning av fullmakten gentemot Tredjepartsleverantör är begränsad till att i varje enskilt fall föregås av en uttrycklig begäran samt särskilt given instruktion från Användaren till Bolaget genom Ekonomiverktyget, till att omfatta en specifik uppsägning.

Fullmakten är gällande tillsvidare eller senast till dess att den specifika uppsägningen är genomförd av Bolaget. Fullmakten kan när som helst återkallas genom att Användaren kontaktar Bolaget i enlighet med punkt 9 nedan.

5. ANVÄNDNING OCH ÄNDRING AV EKONOMIVERKTYGET

Användaren får inte kopiera eller använda Ekonomiverktyget på annat sätt än vad som följer av dessa Användarvillkor.

För att kunna använda Ekonomiverktyget krävs att Användaren har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.

Bolaget får när som helst och efter eget gottfinnande utan föregående meddelande därom (a) ändra, uppgradera och uppdatera Ekonomiverktyget, de tekniska förutsättningarna för Ekonomiverktyget eller stänga av och/eller upphöra att tillhandahålla Ekonomiverktyget eller del av Ekonomiverktyget samt ändra, uppdatera och uppgradera Appen och Webbsidan och (b) avaktivera eller stänga av, temporärt eller permanent, Användarens användning av Ekonomiverktyget.

Användaren får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Bolaget använder för att skydda Ekonomiverktyget.

6. ANVÄNDARUPPGIFTER

Användaren är införstådd med att Användaruppgifterna är en värdehandling och att Användaren själv ansvarar för att ha kontroll över och hålla hemlig all information gällande Användaruppgifterna. Bolaget ansvarar inte för skada eller förlust som drabbar Användaren till följd av att denne inte hanterat Användaruppgifterna på ett korrekt sätt.

7. FÖRÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Bolaget har rätt att besluta om förändringar av dessa Användarvillkor.

Förändring avseende kontoinformationstjänsten ska äga rättsligt bindande verkan mot Användaren från och med det datum som Bolaget anger, vilket dock aldrig får vara tidigare än två (2) månader från det datum då Bolaget sänt ut meddelandet till Användaren med information om förändringen i enlighet med punkt 9 nedan.

Bolaget vidhåller sig rätten att utan ett på förhand skickat meddelande till Användaren vidta övriga förändringar av Användarvillkoren, om dessa förändringar ej har en påverkan på Användaren.

Om Användaren ej godkänner förändringen av Användarvillkoren avseende kontoinformationstjänsten eller övriga förändringar har Användaren rätt att säga upp Avtalet innan förändringarna träder i kraft. Om Användaren ej säger upp Avtalet anses Användaren ha accepterat förändringarna.

Användarvillkoren finns tillgängliga på svenska.

8. UPPSÄGNING

Avtalet mellan Användaren och Bolaget löper tillsvidare.

Användaren kan när som helst säga upp Avtalet och användandet av Ekonomiverktyget. Uppsägning från Användaren sker enklast genom att i Ekonomiverktyget under fliken ”profil” avregistrera sitt konto. Respektive part kan även skicka meddelande om uppsägning enligt punkt 9 nedan.

Om Bolaget väljer att säga upp Avtalet med Användaren gäller en uppsägningstid på två (2) månader.

9. MEDDELANDEN

Kommunikationen mellan Användaren och Bolaget sker på svenska eller engelska.

Meddelanden från Användaren till Bolaget ska skickas per e-post till info@zlantar.se eller per post till den adress som Bolaget vid var tid anger på Webbsidan.

Uppsägning, information om avtalsförändringar (se punkterna 7 och 8 ovan) samt övrig information som Bolaget ska lämna Användaren enligt tillämplig lag eller andra meddelanden från Bolaget till Användaren görs i första hand per e-post till den senaste e-postadress som Användaren meddelat Bolaget eller i andra hand med post till Användarens senaste för Bolaget kända adress.

Information som Bolaget ska lämna Användaren enligt tillämplig lag kan även göras tillgängligt för Användaren efter en förfrågan av Användaren.

När Bolaget har skickat meddelande per e-post anses Användaren omedelbart ha mottagit detta och i de fall Bolaget har skickat meddelande med post anses Användaren ha mottagit detta två (2) arbetsdagar efter det att brevet skickades. Detta gäller även om meddelandet inte har kunnat tas emot av Användaren, t.ex. då brev av någon anledning inte har levererats eller då e-post inte har kunnat tas emot p.g.a. att Användarens inkorg är full, e-postadressen är inaktuell, e-postprogrammets brandvägg sorterar bort meddelanden, datorhaveri etc.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH LICENS

Bolaget, dess koncernbolag och/eller leverantör eller licensgivare äger och innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Materialet.

Bolaget upplåter till Användaren en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att genom Avtalet använda Materialet för personligt och privat bruk. Materialet skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Användaren får inte förfoga över Materialet i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med Avtalet.

Om Bolaget tillhandahåller Användaren uppdateringar eller uppgraderingar av Ekonomiverktyget och/eller dess innehåll ska sådana uppdateringar och uppgraderingar omfattas av detta Avtal.

11. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn och vad som i övrigt följer av dessa Användarvillkor.

Mer information om Bolagets behandling av personuppgifter och Användarens rättigheter finns i Integritetspolicyn som finns tillgänglig på www.zlantar.se/integritetspolicy samt i Appen.

12. BOLAGETS ANSVAR

Bolaget har ett skadeståndsansvar enligt lag för skada som Bolaget orsakat Användaren på grund av brott mot Avtalet. Bolaget ska dock inte ha något ansvar för indirekt skada eller annan följdskada hos Användaren, såvida inte Bolaget agerat grovt vårdslöst. Bolagets ansvar är vidare begränsat till skador som har orsakats genom försummelse av Bolaget, och som inte har något samband med avtalsbrott eller ageranden från Användarens sida. Bolaget ansvarar exempelvis inte för fel som beror på Användaren eller fel i Användarens utrustning eller annan utrustning som inte tillhör Bolaget eller för webbplatser, programvara, innehåll och tjänster tillhandahållna av tredje part som kan nås via Ekonomiverktyget, inklusive innehåll från Tredjepartsleverantörer.

Bolaget kan inte garantera tillförlitligheten i den information som presenteras i Ekonomiverktyget, oavsett om den är inhämtad av Bolaget eller levererad från tredje part. Bolaget frånsäger sig allt ansvar för Användarens ekonomiska beslut som grundats i användning av Ekonomiverktyget samt för Användarens beslut som grundats i användning av tjänster, funktioner eller information tillhandahållen av tredje man, såsom Bolagets samarbetspartners och Tredjepartsleverantörer.

13. FORCE MAJEURE

Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror på force majeure-liknande förhållanden såsom lagbud, myndighetsbeslut, blixtnedslag, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller liknande omständighet, oavsett om Bolaget själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd, som legat utanför Bolagets kontroll eller som Bolaget inte rimligen kunnat undvika.

14. KLAGOMÅL

Zlantar är en kontoinformationstjänst som står under Finansinspektionens tillsyn. Detta framgår av företagsregistret på:

www.finansinspektionen.se

Om Användaren är missnöjd med Ekonomiverktyget kan Användaren kontakta den klagomålsansvarige.

Skriftliga eller muntliga klagomål framförs i första hand till:

Zlantar of Sweden AB
Klagomålsanvarig: Fredrik Carlqvist
Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm

E-post: info@zlantar.se

Om Användaren fortfarande är missnöjd efter kontakt med den klagomålsansvarige kan Användaren kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag.

Brev skickas till

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

http://www.arn.se

Besöksadress

Kungsholmstorg 5, Stockholm.

EU-kommissionen tillhandahåller en webbsida för tvistelösning online, ämnad att hjälpa konsumenter och leverantörer att lösa deras tvister utanför domstol

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Användaren kan för rättslig prövning hänskjuta sitt ärende till allmän domstol.

www.domstol.se

15. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

Dessa Användarvillkor ska styras av svensk rätt. Eventuella tvister ska lösas i svensk allmän domstol.