Integritetspolicy

1. ALLMÄNT

Detta dokument ("Integritetspolicy"), tillsammans med Zlantar of Sweden ABs ("Bolaget") Användarvillkor för Ekonomiverktyget, som finns tillgängliga på Bolagets webbsida, www.zlantar.se ("Webbsidan"), beskriver hur Bolaget behandlar dina personuppgifter i relation till de tjänster som vi tillhandahåller;

 • som samlas in om dig när du besöker vår webbplats,
 • om du söker en ledig tjänst eller,
 • som anställd inom Zlantar.

Vid tillämpning av denna Integritetspolicy är den personuppgiftsansvarige Zlantar of Sweden AB (org.nr. 559080-6286), Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm, kundservice@zlantar.se

Om inte annat framgår i denna Integritetspolicy ska de definitioner som används ha samma innebörd som i Användarvillkoren. Frågor rörande vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter kan skickas till kundservice@zlantar.se eller till vårt dataskyddsombud:

Zlantar of Sweden AB Att: Dataskyddsombud Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm

2. ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Genom att använda Ekonomiverktyget behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Användarvillkoren och denna Integritetspolicy.

2.2 Vi behandlar dina personuppgifter med ändamålet att:

 1. fullgöra vårt avtal med dig i enlighet med Användarvillkoren eller i enlighet med annan avtalsförpliktelse mellan Bolaget och dig som användare av Ekonomiverktyget, göra statistikkörningar och analysera data i syfte att utveckla Ekonomiverktyget avseende funktionalitet, säkerhet och metoder, samt analysera marknad och kunder. Som rättslig grund för denna behandling tillämpar vi vårt berättigade intresse bestående av att kunna utveckla våra tjänster och öka vår förståelse av marknaden och kunder, fullgörande av våra skyldigheter angående rekrytering, anställning och anställningskontrakt, alternativt konsultavtal.
 2. i förekommande fall ge dig jämförande information om produkter och tjänster från marknadens tjänsteleverantörer. Detta sker genom att Bolaget exempelvis samkör, segmenterar och analyserar transaktionsdata i syfte att ge anpassad information utifrån dina specifika preferenser och beteendemönster. Vår rättsliga grund för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet vi har med dig, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla Ekonomiverktyget.
 3. genom riktad marknadsföring, som kan vara baserade på dina preferenser, kommunicera med dig genom e-post, SMS eller sociala medier för att meddela dig om erbjudanden och rekommendationer om våra varor och tjänster. Som rättslig grund för denna behandling tillämpar vi vårt berättigade intresse bestående av att kunna utveckla våra tjänster och öka vår förståelse av marknaden och kunder. Denna behandling kan komma att utgöra profilering, dock förekommer det inga automatiska beslut.
 4. mäta, utvärdera och förbättra effektiviteten av Bolagets marknadsföring gentemot Användaren och andra. Som rättslig grund för denna behandling tillämpar vi vårt berättigade intresse bestående av att kunna utveckla våra tjänster och öka vår förståelse av marknaden och kunder.

Om du inte vill att Bolaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med punkt 2.2 skall du meddela Bolaget detta i enlighet med punkt 3 nedan. Sådant meddelande kan skickas till kundservice@zlantar.se eller till Zlantar of Sweden AB, Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm. Då vi inte har möjlighet att exkludera behandlingen av särskilda punkter enligt ovan avseende punkt a-c kan vi inte tillhandahålla Ekonomiverktyget om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter enligt någon av dessa punkter.

2.3 För de ändamål vi beskriver i punkt 2.2 ovan kan vi bland annat komma att behandla transaktionsdata, namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, boendeuppgifter, registreringsnummer, fotografier och annan övrig information som tillförts Ekonomiverktyget. Rättslig grund för denna behandling är fullgörande av avtalet med dig. Vi kan även komma att behandla och analysera särskilda kategorier av personuppgifter t.ex. facktillhörighet och hälsouppgifter, men endast i den mån detta framgår av den data vi analyserar såsom tex transaktionsdata eller annan data som du själv lagt till i appen. För detta inhämtar vi ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Då vi inte har möjlighet att exkludera behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter kan vi inte tillhandahålla Ekonomiverktyget om du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallas.

2.4 Vi kan komma att överföra dina personuppgifter, enligt ändamålen under punkt 2.2, till tredjepartsleverantörer, avseende information om en specifik tjänst eller grupp av tjänster från tredjepartsleverantörer. Bolaget kommer även i den utsträckning det är nödvändigt lämna ut Användarens personuppgifter till tredjepartsleverantörer för att Bolaget ska kunna leverera Ekonomiverktyget till Användaren. Sådan tredjepartsleverantör kommer dock aldrig ges rätt att använda Användarens personuppgifter för att för egna ändamål kontakta Användaren om varor, tjänster eller andra erbjudanden.

Härutöver kommer vi lämna ut personuppgifter till externa parter som tillhandahåller tjänster till oss, såsom leverantörer av IT-tjänster. Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

En tredjepartsleverantör, eller annan extern part, som behandlar personuppgifter för Bolagets räkning ska alltid ingå ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med Bolaget bland annat för att säkerställa att personuppgifter enbart behandlas enligt Bolagets ändamål och instruktioner och kan aldrig användas för biträdets egen marknadsföring eller liknande ändamål.

Om Bolaget överför dina personuppgifter utanför EU/EES så kommer detta endast att ske efter att adekvata skyddsåtgärder är vidtagna, exempelvis genom att dataöverföringsavtal ingås med mottagaren av uppgifterna.

2.5 Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att:

 1. fullgöra skyldighet enligt lag och föreskrifter eller genom domstolsbeslut;
 2. genomdriva eller tillämpa Användarvillkoren; eller
 3. kunna skydda våra eller tredje mans rättigheter, t.ex. i en domstolsprocess.

2.6 Du kan välja att lämna ut uppgifter till oss exempelvis genom att ge oss en kommentar på sociala medier när du fyller i en kundundersökning eller skickar in dina uppgifter för att delta i ett evenemang

2.7 Vi använder dina uppgifter för att behandla din beställning, administrera ditt konto och för att meddela dig om andra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vi använder också uppgifter som samlas in av webbplatsen för att personanpassa dina återkommande besök på webbplatsen. Zlantar kommer inte att överföra dina personuppgifter till andra företag i vår företagskoncern. Zlantar utlämnar endast dina personuppgifter för marknadsföringssyften inom Zlantar och till våra distributörer.

2.8 I synnerhet kan behandlingen också utföras för följande syften:

 1. Utföra nödvändiga kommersiella och administrativa procedurer för användare av webbplatsen och våra kunder.
 2. Kontakta dig för avtalsförhandlingar och för att behandla dina förfrågningar.
 3. I de fallen av träffande av avtal eller accepterande av anbud används uppgifterna för att behandla motsvarande tjänster, beställningar, mottagnings- och leveranssedlar, osv. Med hänsyn till detta kan dina uppgifter utlämnas till externa leverantörer och, om nödvändigt, utlämnar vi dina betalningsuppgifter till relevant bank.
 4. Skicka kommersiell reklam via e-post, sociala nätverk eller andra elektroniska eller fysiska kanaler, i de fall då du uttryckligen har medgivit att motta sådana kommersiella utskick elektroniskt. Om du är kund hos Zlantar kan vi skicka kommersiell information med koppling till de erbjudanden du har efterfrågat eller beställt till dig.
 5. Kontakta dig för att svara på dina förfrågningar och behandla dina klagomål.
 6. Kontakta dig för att få din åsikt om levererad tjänst eller kvaliteten på levererade erbjudanden.
 7. Data behandlas på liknande sätt under ditt besök för vårt tillhandahållande av innehåll på webbplatsen, liksom expediering av användares förfrågningar på webbplatsen, underhåll av statistik över besök (IP-adresser, webbläsaruppgifter, land, besökta sidor osv.) för att underlätta vår utveckling och förbättring av tjänster och produkter, optimera vårt erbjudande, tillhandahålla effektivare kundtjänst och förbättra utformning och innehåll av våra webbplatser.
 8. Uppgifter från kunder och leverantörer behandlas inom bindande avtal med företaget i enlighet med administrativa, skatterättsliga, bokföringsmässiga och anställningsmässiga skyldigheter som måste följas enligt gällande lag.
 9. Invändning eller återkallande. Du kan när som helst invända mot eller återkalla ditt medgivande av mottagande av marknadskommunikation genom att följa anvisningarna i aktuell marknadskommunikation eller genom att kontakta oss via e-post till kundservice@zlantar.se
 10. Vid ifyllande av formulären som tillhandahålls på vår webbplats eller i andra verktyg måste vissa personuppgifter uppges, vilka behandlas för det syfte som de har begärts för.
 11. Personuppgifter om våra anställda används för fullgörande av våra skyldigheter angående anställning och kontrakt.

I enlighet med gällande lag om elektronisk handel och kommunikation informerar vi om att Zlantar inte utför några SPAM-aktiviteter, och därför inte skickar några kommersiella meddelanden via e-post om det inte stöds av nödvändig legitimitet. Du har i varje situation möjlighet att återkalla ditt medgivande av att motta meddelanden från oss.

Vi behandlar inte dina personuppgifter för något annat syfte än de som beskrivs, med undantag för skyldigheter enligt lag och regulatoriska krav.

2.9 De personuppgifter som du lämnar kommer att behållas så länge det är nödvändigt för att hantera information som du efterfrågar från oss, och även för att hantera de tjänster som du efterfrågar från oss eller för fullgörande av avtal som har upprättats mellan Zlantar och externa parter. Om vi skulle ha dina personuppgifter i vår databas för utskick av kommersiella meddelanden, behålls de så länge behandlingen är legitim enligt nödvändig laglig grund. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst för att slippa ta emot kommersiella utskick.

När uppgifterna har uppfyllt behoven som insamlingen baserades på kommer vi att radera dem. Vi behåller dock inte dina uppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla skyldigheter enligt lag. Det kan på samma sätt vara nödvändigt att behålla uppgifterna under den tid som krävs för förskrivande av de lagliga skyldigheter som har skapats.

Vi lagrar normalt avtal med affärspartner (kunder, distributörer eller andra avtalsparter) i tio år eller tills motparten begär radering av uppgifterna.

2.10 Endast behöriga anställa inom Zlantar och dess distributörer har tillgång till personuppgifterna. Behörig IT-personal kan utfärda och granska utrustning, system och nätverkstrafik i säkerhets-, efterlevnads- och underhållssyften. För arbetssökande och anställda har HR och behöriga chefer tillgång till och kan behandla personuppgifterna.

Kategorierna av mottagare som dina personuppgifter kan utlämnas till är följande:

 1. utsedda externa behandlare, till exempel IT-leverantörer, konsulter, rådgivare och andra företag som erbjuder hjälptjänster
 2. leverantörer av sociala medier*, reklambyråer* och leverantörer av tjänster för att upptäcka bedrägerier
 3. aktörer och offentliga myndigheter, exklusivt för syftet att uppfylla motsvarande skyldigheter enligt lag
 4. andra leverantörer från vilka, om lämpligt, dina personuppgifter kan överföras, exempelvis banker, försäkringsbolag, transporttjänstleverantörer* bland andra

* endast grundläggande kontaktuppgifter som t.ex. namn, e-postadress eller telefonnummer

Uppgifter som du tillhandahåller kan införlivas i vår databas som är integrerad i Zlantar-koncernens informationssystem, vars ägarbolag är Svea Bank AB baserat i Sverige. Data kan därför bli kända av de andra företagen i koncernen där det är nödvändigt av legala orsaker. Zlantar kommer inte att dela dina personuppgifter med andra företag i koncernen av några andra skäl.

Externa ovan nämnda parter har i varje fall på förhand undertecknat ett motsvarande databehandlingsavtal efter våra instruktioner i enlighet med gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter, är föremål för skydd av yrkeshemligheter eller fungerar i enlighet med en skyldighet enligt lag.

Uppgifter som du delger oss via webbplatsen eller ansökan kommer att lagras på Zlantars servrar.

3. RÄTTIGHETER OCH KONTAKT

3.1 Bolaget är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lag. Dina uppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. För den händelse att ditt konto i Ekonomiverktyget avslutas kommer vi att radera eller avidentifiera samtliga personuppgifter om dig som vi har sparade, om inte annat följer av lagkrav eller för att bevaka Bolagets rättsliga intressen.

3.2 Vi strävar efter att hålla våra sammanställningar av personuppgifter korrekta och uppdaterade. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till, uppdatera, ändra och radera dina personuppgifter samt att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling samt rätt till dataportabilitet. Vissa ändringar kan du genomföra direkt i Ekonomiverktyget. Det går också bra att kontakta Bolaget på kundservice@zlantar.se, eller till Zlantar of Sweden AB, Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan. Vid repetitiva eller orimliga förfrågningar har Bolaget rätt att ta ut en avgift. Bolaget kommer normalt att besvara din förfrågan inom en månad.

3.3 För det fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lag uppmanar vi dig att kontakta Bolaget på kundservice@zlantar.se, eller till Zlantar of Sweden AB, Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm. Vi kommer snarast därefter rätta, blockera eller utplåna felaktiga personuppgifter och personuppgifter som inte behandlas i enlighet med gällande lag. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt vis kan du vända dig till IMY och anmäla ditt klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114 104 20 Stockholm, www.imy.se.

De rättigheter som du enligt gällande förordning kan verkställa är:

Rätt till åtkomst

Du har rätt till information från Zlantar om huruvida dina personuppgifter behandlas och i den händelse detta bekräftas att Zlantar ger dig tillgång till följande information:

 1. Syften med behandlingen.
 2. Vilka uppgifter det gäller.
 3. Tid eller kriterier för bevarande av uppgifterna.

Rätt till korrigering

Du har rätt att begära att Zlantar korrigerar dina uppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga, genom en ytterligare tilläggsdeklaration.

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att Zlantar raderar dina uppgifter om:

 1. Behandlingen är olaglig
 2. Du har återkallat ditt medgivande
 3. De behövs inte längre för de syften de har samlats in eller behandlats
 4. Du har verkställt en rättighet om invändning eller om andra legitima skäl för behandlingen saknas
 5. Uppgifterna måste raderas för efterlevnad av Zlantars skyldigheter enligt lag

Du har inte rätt att begära att Zlantar raderar dina uppgifter om behandlingen är nödvändig:

 1. För att verkställa rätten till uttrycksfrihet och information
 2. För att Zlantar ska kunna efterleva lagen
 3. För formulering, verkställande eller försvar av anspråk
 4. För offentliga intressen baserat på gällande lag för folkhälsan eller för historiska, statistiska eller vetenskapliga syften

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att Zlantar överför dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller till dig själv i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format om behandlingen utförs med automatiserade hjälpmedel och baseras på:

 1. Ett medgivande för specifika syften.
 2. Verkställandet av ett avtal eller kommunikation inför ett avtal med dig.

Rätten till dataportabilitet gäller inte om:

 1. Överföring är tekniskt omöjlig
 2. Överföring kan påverka tredje parters rättigheter och friheter negativt
 3. Behandlingen har ett syfte av offentligt intresse baserat på gällande lag

Rätt till begränsad behandling

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen om något av följande gäller:

 1. personuppgifternas riktighet har bestridits av dig under en period då Zlantar har kunnat verifiera personuppgifternas riktighet;
 2. behandlingen är olaglig och du invänder mot borttagning av personuppgifterna och begär i stället begränsning av dess användning;
 3. Zlantar behöver inte längre personuppgifterna för syftena för behandling men de krävs av den registrerade personen för etablering, verkställande eller försvar av rättsliga anspråk;
 4. du har invänt mot behandling i väntan på verifiering av huruvida personuppgiftsansvarigs legitima grund åsidosätter den registrerade personens

Zlantar kan fortsätta att behandla dina uppgifter så länge det legitima intresset överträffar dina intressen, friheter och rättigheter.

Zlantar måste informera dig om din rätt att invända eller begränsa behandlingen av dina data explicit, tydligt och separat från annan information, vid tidpunkten för den första kommunikationen.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära att Zlantar upphör med behandling av dina personuppgifter om de behandlas med följande syften:

 1. direktmarknadsföring
 2. vetenskaplig/historisk forskning och statistisk
 3. Zlantars legitima intresse

Om du invänder mot direkt marknadsföring kommer Zlantar att sluta använda dina personuppgifter och tillmötesgå din begäran.

Zlantar kan fortsätta att behandla dina uppgifter så länge det legitima intresset överträffar dina intressen, friheter och rättigheter.

Zlantar måste informera dig om din rätt att invända eller begränsa behandlingen av dina data explicit, tydligt och separat från annan information, vid tidpunkten för den första kommunikationen.

Rätt att inte bli föremål för profilering

Du har rätt att inte bli föremål för profilering i syfte att fatta individuella beslut baserade på automatiserad databehandling och som syftar till att bedöma, analysera eller förutse följande personliga aspekter:

 1. Arbetsprestation
 2. Ekonomisk situation
 3. Hälsa
 4. Personliga preferenser eller intressen
 5. Tillförlitlighet
 6. Beteende
 7. Personens plats eller förflyttning

När profilering enbart baseras på automatiserad behandling har du rätt att få information om att det beslut som kan fattas sannolikt kommer att ge rättsverkningar som väsentligt påverkar dig.

Du har rätt att få mänskligt ingripande från Zlantar, att uttrycka din åsikt och att överklaga beslutet, om behandlingen har godkänts av:

 1. ditt uttryckliga medgivande
 2. ett avtal mellan Zlantar och dig eller ditt företag

Det skall inte gälla rätten att inte bli föremål för profilering om det beslut som kan fattas till följd av profilering har godkänts av:

 1. ditt uttryckliga medgivande
 2. ett avtal mellan Zlantar och dig eller ditt företag
 3. behandling baserad på gällande lag.

4. SÄKERHET

Den teknologi som vi använder och denna Integritetspolicy syftar till att skydda dina personuppgifter från icke auktoriserad tillgång och otillbörlig användning. Vi kan komma att uppdatera dessa åtgärder i takt med att ny teknologi blir tillgänglig.

5. LÄNKAR

Ekonomiverktyget och Webbsidan kan komma att innehålla länkar till och från andra webbplatser tillhörande tredje part. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller för hur dina personuppgifter behandlas där.

6. KAKOR

Om du besöker vår webbplats kan vi placera "kakor" (cookies) på din dator. En kaka är en liten textfil eller datasträng som en webbplats som du besöker kan placera eller lagra på din dator. Kakor innehåller i sig inga personidentifierande uppgifter. När du delger sådana personidentifierande uppgifter till oss (exempelvis genom att registrera dig för en internetbaserad tjänst eller uppger ett lösenord) kan dock sådan information länkas till data i kakan.

Vi använder två typer av kakor. Den ena typen är en fil som sparas under en längre tid på din dator och kan finnas kvar där när datorn stängs av. En sådan kaka kan användas till exempel för att visa en besökare vilken information på webbplatsen som har ändrats sedan det senaste besöket.

Den andra typen av kakor kallas "sessionskakor" (session cookies). Under ditt besök på en webbplats lagras sessionskakor tillfälligt på din dator. Detta görs exempelvis för att spåra vilket språk du har valt på webbplatsen. Sessionskakor lagras inte under längre tid på din dator utan tas bort när du stänger webbläsaren.

Vi kan anlita externa parter för insamling eller behandling av information som samlas in med kakor.

6.1 Vi kan använda kakor av flera skäl, exempelvis:

 1. för att sammanställa anonym statistik beträffande mönster och trender för webbplatsens användning;
 2. för att analysera försäljningsdata;
 3. för att genomföra marknadsundersökningar;
 4. för att anpassa webbplatsens innehåll eller funktioner för användarna;
 5. som hjälpmedel för att spåra användares besök av internetbaserade tjänster;
 6. för att användare med lösenord ska kunna återkomma till vissa webbsidor utan att ange tidigare angivna uppgifter.

6.2 Inga kakor kommer att placeras på din enhet utan ditt medgivande

Om du vill radera kakor eller ställa in din webbläsare för radering eller avvisande av kakor kan du besöka hjälpsidorna i din webbläsare

Observera att du, om du raderar eller avvisar acceptans av kakor, eventuellt inte kan använda alla funktioner som vi erbjuder, lagra dina preferenser eller visa vissa sidor korrekt.

6.3 Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser Denna integritetspolicy gäller endast för Zlantars webbplatser. När du följer länkar till andra webbplatser bör du läsa integritetspolicyn från respektive utgivare.

7. INFORMATION SPECIFIKT AVSEENDE ARBETSSÖKANDE OCH ANSTÄLLDA

För arbetssökande och anställda inkluderar uppgifter som vi förfogar över:

 1. ditt ansökningsformulär och referenser
 2. ditt anställningsavtal och tillägg till det
 3. korrespondens med eller om dig, till exempel meddelande till dig om lönehöjning eller, på din begäran, ett meddelande till din bank som bekräftar din lön
 4. uppgifter som behövs för löneutbetalningslista, förmåner och utgifter
 5. kontaktuppgifter och kontaktuppgifter vid nödsituation
 6. uppgifter om semester, sjukdom och annan frånvaro; uppgifter som behövs för övervakning av jämställdhetspolicy
 7. uppgifter med koppling till din arbetserfarenhet; till exempel utbildningsintyg, bedömningar, andra prestationsmått och, om lämpligt, disciplinära och klagomålsåtgärder.

Uppgifter som du delger oss för att påbörja en urvalsprocess behålls i maximalt ett år. Följaktligen kommer uppgifterna att raderas och vi behåller ingen kopia om du inte har börjat arbeta på Zlantar eller inte ingår i en urvalsprocess.

Personuppgifter om våra anställda behålls under den tid de är anställda hos Zlantar och därefter under en tid som föreskrivs av lag.

7.1 Vi accepterar endast den meritförteckning (CV) som du skickar till oss via sektionen "Work in fintech" på vår webbplats eller vid tiden för din ansökan gällande kontaktväg. Vi informerar en användare som skickar sitt CV till Zlantar om att tillhandahållna uppgifter kommer att behandlas för hans/hennes deltagande i eventuella urvalsprocesser och att utföra en analys av sökandens profil med syfte att välja den bästa kandidaten för den vakanta tjänsten i Zlantar. Vi informerar dig om att vi endast accepterar ditt CV om du skickar in det till oss elektroniskt, och även att dokument som sänds eller levereras på papper inte accepteras. Om någon uppgift har förändrats, vänligen informera oss skriftligen så snart som möjligt för att vi ska kunna hålla dina uppgifter uppdaterade.

Vi informerar dig om att ditt CV och uppgifter som det innehåller kommer att behållas i högst två (2) år (eller längre om vi enligt lag är skyldiga att göra det) varefter uppgifterna raderas med garanti om fullständigt konfidentiell hantering både i behandling och efterföljande förstörande. I denna mening, efter den tidigare nämnda perioden, och om du vill fortsätta att delta i Zlantars urvalsprocess, ber vi dig skicka oss ditt CV igen.

Om det skulle vara så att du anställs av Zlantar, behålls ditt CV och övriga anställningsdokument så länge ditt anställningskontrakt med företaget gäller.

8. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår Integritetspolicy utan föregående meddelande genom att en ny version av denna Integritetspolicy publiceras på Webbsidan och i Ekonomiverktyget. Vid betydande förändringar kommer vi dock även meddela dig om ändringarna, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om ändringen. Denna integritetspolicy ändrades senast den 16 maj 2024.